Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Arah Pendidikan Islamic School

 

Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridai Allah baik dalam perkataan atau perbuatan, baik yang zhahir (terlihat) ataupun yang batin (tersembunyi).

Dari sinilah pendidikan Islam di Islamic school hendaknya terarah pada konsep yang kelak menghasilkan output pemuda-pemudi Islam yang gemar beribadah. Dan itu tidak akan tercapai kecuali didukung oleh para pendidik profesional, manajemen bermutu, budaya kerja, dan kurikulum Islamic school yang berkualitas. (Paradigma Pendidikan Islam, 2012).

Tidak sedikit Islamic School yang ada seperti kehilangan arah dalam mendidik siswa-siswinya. Hal ini terlihat dari lemahnya penerapan aturan yang telah ditetapkan, ketidaksesuaian target kurikulum yang diajarkan dengan target yang seharusnya tersampaikan, kedisiplinan yang kurang, dan budaya kerja yang terkesan asal-asalan. Hal inilah yang membuat lulusan islamic school tidak produktif untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat umumnya sehingga memicu buruknya citra sekolah Islam.

Dengan demikian, visi, misi, dan nilai-nilai di Islamic School haruslah jelas. Dan ketika jelas maka dijalankan dengan penuh kesungguhan dan dengan komitmen yang tidak perlu lagi dipertanyakan bukan sekedar tulisan rapi yang terpajang. Dr. Abdul Fattah dalam bukunya “Min al Ushul al Tarbawiyah fi al Islam, 1977” menyatakan bahwa, “Tujuan umum pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia yang beribadah yaitu manusia yang memiliki sifat-sifat yang diberikan Allah Subhanahu wata’ala kepada hamba Allah yang mendapat kemuliaan dan sifat hamba Allah yang mulia secara terperinci di dalam QS. Al Furqan[25]: 63-77.

Jadi untuk mencetak generasi mulia, generasi teladan, dan generasi bertakwa ini adalah fokus utama arah pendidikan Islamic School. Walaupun Islamic School tersebut memiliki daya tarik lain dalam kurikulumnya seperti hafiz quran, ahli IT, ahli kesehatan, mahir berbahasa asing, dan apapun itu maka tetap jangan lupakan tujuan dan arah pendidikan adalah generasi mulia dengan adabnya dan bertakwa. Sehingga jika telah lulus setiap ilmu, keahlian, dan keterampilan yang mereka dapatkan adalah nilai plus dari kebaikan akhlak dan ketakwaan yang melekat pada diri mereka.

Apa saja arah pendidikan Islamic School berdasarkan surat Al Furqan ayat 63-77 tersebut?

  1. Menjadi hamba yang rendah hati tidak peduli akan cemoohan orang jahil terhadap mereka dengan tetap berkata baik dan mendoakan mereka.
  2. Mencetak generasi yang berlomba-lomba dalam beribadah khususnya gemar tahajud (salat malam).
  3. Selalu berdoa agar dijauhkan dari siksa neraka.
  4. Membelanjakan harta di jalan kebaikan, tidak boros (berlebihan), dan tidak pelit.
  5. Hanya mengesakan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan hal apapun.
  6. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali untuk hal yang dibenarkan syariat Islam.
  7. Menjauhi zina dan perkara yang dapat mendorong untuk melakukannya.
  8. Menjaga taubatnya dan amal salihnya.
  9. Tidak berkata dusta dan menjauhi hal yang sia-sia.
  10. Senantiasa mendoakan kebaikan untuk pasangannya, keturunannya, dan dirinya agar menjadi imam untuk orang bertakwa.

Semoga Allah memudahkan dan menguatkan para pendidik untuk membimbing generasi Islam agar menjadi generasi bertakwa lagi mulia, Amin.

TAGS
Tidak ada tags.
© 2021 BQ Islamic Boarding School, All Rights reserved
Login