Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

‘Uthmān ibn ‘Affān

Bina Qurani Islamic Boarding School, Image: ‘Uthmān ibn ‘Affān

‘Uthmān ibn ‘Affān

Khalifah ketiga dari kalangan al-Khulafā’ al-Rāshidūn adalah ‘Uthmān ibn ‘Affān r.a.. Nama lengkap beliau beserta nasabnya adalah ‘Uthmān ibn ‘Affān ibn ’Abī al-‘Ᾱsh ibn ’Umayyah ibn ‘Abd Shams ibn ‘Abd al-Manāf ibn Quṣay ibn Kilāb ibn Murrah ibn Ka’ab ibn Lu’ay ibn Ghālib ibn Fihr. Kunyah beliau adalah ’Abū Abd Allāh atau ’Abū ‘Umar. ‘Uthmān ibn ‘Affān r.a. lahir pada tahun keenam dari tahun Gajah. Ibunda ‘Uthmān bernama Arwa binti Khuraiz ibn Rabī’ah ibn Hubaib ibn ‘Abd al-Syams. Neneknya ‘Uthmān adalah ’Ummu Hakim al-Baidha’ binti Abd al-Muhtalib bin Hishām dan ia adalah kembaran ayahnya Rasulullah S.A.W..

Nasab ‘Uthmān r.a. bertemu dengan nasab Rasulullah S.A.W. pada ‘Abd Manāf yang berarti kakek keempat Rasulullah S.A.W. dan kakek kelima ‘Uthmān ibn ‘Affān r.a. Beliau diberi julukan Dzun Nurain yang berarti orang yang memiliki dua cahaya. Maksud julukan tersebut adalah ia menikahi dua putri Rasulullah S.A.W., yaitu beliau menikahi Ruqayyah binti Rasulullah S.A.W. dan ketika meninggal dunia pada masa perang Badar, Rasulullah S.A.W. menikahkannya dengan saudarinya yaitu ’Ummu Kulthūm.[1]

Bina Qurani Islamic Boarding School, Image: ‘Uthmān ibn ‘Affān

Site: Bina Qurani Islamic Boarding School, Image: ‘Uthmān ibn ‘Affān, Source: Photo by Osman Pexels

‘Uthmān ibn ‘Affān r.a. termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Keislamannya melalui perantara ’Abū Bakr al-Ṣiddīq r.a. yang mengajaknya masuk Islam. ‘Uthmān adalah orang keempat yang masuk Islam dari kalangan pria setelah ’Abū Bakr, ‘Alī ibn ’Abī Ṭālib, dan Zaid ibn Hārithah. Tatkala masuk Islam usia Uthmān 34 tahun. Pilihannya memeluk Islam sangat kuat, tidak merasa bimbang, tanpa menunda-nunda, dan istiqomah sekalipun berbagai cobaan menerpanya untuk melepaskan agama Islam. Baliau berhijrah dua kali, yaitu hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah.[2]

 

==========

[1] ‘Aḥmad ibn ‘Alī ibn Hajar al-Asqalānī, al-’Iṣābah Fī Tamyīz al-Ṣahābah, Taḥqīq ‘Ādil  ‘Aḥmad ‘Abd al-Maujūd dan ‘Alī Muhammad al-Muawwad, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002) Jilid 4, No.5464, Hal.377-379, Ibrahim al-Quraibi, Tarikh Khulafa; Sejarah Lengkap Kehidupan Empat Khalifah Setelah Wafatnya Rasulullah S.A.W., (Jakarta: Qistri Press, 2012), 555-556, dan ‘Uthmān ibn Muhammad al-Khamīs, Ḥuqbah Min al-Tārīkh, (Iskandariyah: Dār al-Imān, 1999), 83.

[2] Ibrahim al-Quraibi, Tarikh Khulafa; Sejarah Lengkap Kehidupan Empat Khalifah Setelah Wafatnya Rasulullah S.A.W., (Jakarta: Qistri Press, 2012), 557-558.

Dikutip dari: Dr. Ghifar, Lc., M.E.I., Konsep dan Implementasi Keuangan Negara pada Masa Al-Khulafa Al-Rashidun(Cirebon: Nusa Literasi Inspirasi, 2020), 105-105.

Thumbnail Source: Photo by Gizem Pexels

Artikel Terkait:
Al-Khulafā’ Al-Rāshidūn

TAGS
#‘Umar ibn al-Khaṭāb #‘Uthmān ibn ‘Affān #’Abū Bakr al-Ṣiddīq #Al-Khulafā’ Al-Rāshidūn #Khalifah Kedua #Khalifah Ketiga #Khalifah Pertama #khalifah #sahabat
© 2021 BQ Islamic Boarding School, All Rights reserved
Login