Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wilayah Kekuasaan Al-Khulafā’ Al-Rāshidūn

Bina-Qurani-Wilayah-Kekuasaan-Al-Khulafā’-Al-Rāshidūn
Wilayah Kekuasaan Al-Khulafā’ Al-Rāshidūn

Wilayah kekuasaan pada masa al-Khulafā’ al-Rāshidūn sangat luas. Dari satu khalifah ke khalifah berikutnya terus melakukan penaklukan dan perluasan wilayah. ’Abū Bakr al-Ṣiddīq r.a. melakukan penaklukan kunci yang membuka kesuksesan penaklukan-penaklukan oleh khalifah setelahnya, yaitu penaklukan negeri Irak dan Syām. Khalifah ‘Umar ibn al-Khaṭāb r.a. melakukan perluasan wilayah yang sangat luas. Pada masa beliau, Irak dan Syām ditaklukan untuk keduanya kalinya. Wilayah lain yang ditaklukan oleh ‘Umar adalah Mesir dan Palestina.

Sehingga pada masa ‘Umar ibn al-Khaṭāb r.a. wilayah kekuasaan Islam dibagi menjadi delapan wilayah, yaitu Mekah, Madinah, Jasirah, Bashrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Wilayah kekuasaan pada masa khalifah ‘Uthmān ibn ‘Affān terus meluas yang meliputi sampai pada perbatasan al-Jazair, Armenia, Tunisia, Persia, dan bahkan sampai ke Afrika utama. Peristiwa pembunuhan sahabat ‘Uthmān ibn ‘Affān adalah awal dari konflik internal di kalangan Umat Islam. Sehingga hal tersebut menjadi tugas terberat yang dipikul oleh khalifah setelahnya, yaitu ‘Alī ibn ’Abī Ṭālib.[1]

Bina-Qurani-Wilayah-Kekuasaan-Al-Khulafā’-Al-Rāshidūn

Site: Bina Qurani Islamic Boarding School, Image: Wilayah Kekuasaan Al-Khulafā’ Al-Rāshidūn, Source: Photo by Maria Pexels

 

==========

[1] ’Abū al-Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kathīr, al-Bidāyah Wa al-Nihāyah, (Beirūt: Dār Ibn Kathīr, 2010), 6, 295. Lihat juga Jarībah ibn ’Aḥmad al-Hārithī, al-Fiqh al-Iqtisādī Li ’Amīr al-Mu’minīn ibn al-Khaṭāb, (Jeddah: Dār al-’Andalus al-Khadrā, 2003), 29-31. ’Aḥmad Ma’mūr al-‘Usairī, Mūjaz al-Tārīkh al-Islāmī Mundhu Ᾱdam ‘Alaihi al-Salām Ilā ‘Aṣrina al-Hāḍir 1417, (Damām: Dār al-Imām Mālik, 1996), 96-134. ‘Ali Muhammad al-Sallābi, Faṣl al-Khiṭāb Fi Sīrati Ibn al-Khathāb, (al-Qāhirah: Maktabah al-Tābi’in, 2002), 363-378.

Dikutip dari: Dr. Ghifar, Lc., M.E.I., Konsep dan Implementasi Keuangan Negara pada Masa Al-Khulafa Al-Rashidun(Cirebon: Nusa Literasi Inspirasi, 2020), 87-87.

Thumbnail Source: Photo by Cottonbro Pexels

Artikel Terkait:
Al-Khulafā’ Al-Rāshidūn

TAGS
#ihlas beramal #ikhlas beramal shalih #ikhlas beramal #ikhlas dalam beramal #ikhlas dalam beribadah #ikhlas ketika shalat #ikhlas #Keuangan Islam #Keuangan Negara dalam Islam #Keuangan Publik #kiat-kiat ikhlas #niat yang ikhlas #Pajak #pengertian ikhlas #pentingnya ikhlas beramal #urgensi ikhlas dalam islam #Wakaf
© 2023 BQ Islamic Boarding School, All Rights reserved
Login